ހޯކޯމާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ރާވާ ހިންގައިދުމުނަށް ސެލް ޖަމްޢިއްޔާ އާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ރާވާ ހިންގައިދިނުމަށް މުލަކުގެ ސެލް ޖަމްޢި...

ފަރުކޮޅު ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން

ރަށުގެ ފަރުކޮޅުގައި ޖަހާފއިވާ ބައްތި މޫސުންގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވެއްޓިފައިވާތީ، ބައްތި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް 27 ނޮވެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ބައްތި ޖެހުމުން ރަށުގެ މަސްވެރިންނަށާއި އެ...