މ.މުލަކު އިރުމަތީ ކޮޅުގަ ތަރަށްޤީކުރާ ކުޅިވަރު ބިމުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން

މ.މުލަކު އިރުމަތީ ކޮޅުގަ ތަރަށްޤީކުރާ ކުޅިވަރު ބިމުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް 485491.32 ރ (ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްރުފިޔާ ތިރީސްދެލާރި) އަށް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގަ...

ހޯކޯމާރު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ރާވާ ހިންގައިދުމުނަށް ސެލް ޖަމްޢިއްޔާ އާއި އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މުލަކުގެ މަސްވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ރާވާ ހިންގައިދިނުމަށް މުލަކުގެ ސެލް ޖަމްޢި...