އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން މުލަކުގެ އޮޑިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ގެ ފަރާތުން 17 ޖޫން 2022ގައި، މުލަކުގެ އޮޑިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި(.) މި ބައްދަލުވުމުގައި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން އެތެރެކޮށް މާރކެޓް ކުރަމުންދާ އިންޖީނުގެ މޮޑެލްތަކާއި ހޯސްޕަވަރ އަދި ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތަކާއި ސްޕެއާރ ޕާރޓްސްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވި(.) މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުގެ އޮޑިވެރިންގެ ފަރާތުން 11 ފަރާތެއް ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ.