އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން މުލަކުގެ އޮޑިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ)ގެ ފަރާތުން 17 ޖޫން 2022ގައި، މުލަކުގެ އޮޑިވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި(.) މި ބައްދަލުވުމުގައި، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން އ...

މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީޔުނީފޯމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކާޑު ތަޢާރަފްކުރުން

މުލަކު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމާއި، އިންފޮމޭޝަން ކާޑު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 14 ޖޫން 2022 ގައި މުލަކު ކައުންސިލު އިދާރާގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަ...