މ.މުލަކުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް މ.މުލަކު ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަސްވަރާކުރައްވައިފި.

މ.މުލަކުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް 10 މެއި 2022 ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މ.މުލަކު ބުރާންޗުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަސްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުގެ ބައެއްސަރަހަ...