މުލަކު ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީޔުނީފޯމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކާޑު ތަޢާރަފްކުރުން

މުލަކު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ޔުނީފޯމާއި، އިންފޮމޭޝަން ކާޑު ތަޢާރަފްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 14 ޖޫން 2022 ގައި މުލަކު ކައުންސިލު އިދާރާގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަ...

މ.މުލަކުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް މ.މުލަކު ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަސްވަރާކުރައްވައިފި.

މ.މުލަކުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް 10 މެއި 2022 ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މ.މުލަކު ބުރާންޗުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަސްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުގެ ބައެއްސަރަހަ...