ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

މ.މުލަކު ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ދެއްވަމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ އެހީ 27 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި މުލަކު ޞިއްޙީމަރުކަޒާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.