ބައްދަލްވުން

މުލަކު ސްކޫލްގެ ވޭވަށު ދަރިވަރުންގެ ސްކޫލް ފެރީއާއި ގުޅޭގޮތުނާއި، މުލަކުސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ޖުމްލަކޮށް މުލަކު ސްކޫލްގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން.