މުލަކު ފެނަކަ ބުރާންޗް އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

މ.މުލަކުގެ ކަރަންޓްގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމަށް މ.މުލަކު ފެނަކަ ބުރާންޗުގެ އިސްމުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ބޭއްވުނު މަސްވަރާ ބައްދަލުވުން