މ.މުލަކު ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރހިމަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ދެއްވާ އެހީ ހަވާލުކުރުން

މ.މުލަކު ޞިއްޙީމަރުކަޒުން ދެއްވަމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލުން ދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ އެހީ 27 ނޮވެމްބަރ 2022 ގައި މުލަކު ޞިއްޙީމަރުކަޒާއި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވ...

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ޓީވީ އަދި ލެޑްލައިޓް ހަދިޔާކުރުން

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ސީ.އެސް.އާރު ގެ ދަށުން 50 ލެޑްލައިޓާއި، ޑިޖިޓަލް 2 ނޯޓިސް ބޯޑު ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ''65 ގެ ޓީވީ ކައުންސިލަށްވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. މި ތަކެތި ކައުންސިލަށް ހަވާ...