މާރިޗު 26
26 މާރިޗު 2024 - 28 ޖޫން 2024

ކައުންސިލް ކަޕް 2024 ...

މި މުބާރާތަކީ މ.މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިހިނގާ 2024 ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު މުލަކުގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ކައުންސިލް ކަޕް 2024 " ނަމުގައި ބާއްވާ ފުޓްސެލް މުބާރާތެކެވެ. ...