ފަހުގެ ޚަބަރުތައް

ފަހުގެ ވަޒީފާތައް

Watch Video

މ .މުލަކު އާބާދީ

މުލަކަކީ 1906 މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ރާއްޖޭގެ މެދު ތެރޭގެ އިރުމަތީ ބިތުގައި އޮންނަ މަސްވެރި ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ އާބާދީގައި ހިމެނެނީ 971 ފިރިހެނުންނާއި 935 އަންހެނުންނެވެ.

މުލަކަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން "00 '5 °02 އިރުން "00 '3 °73 ދަރަޖާގައި އުފެދިފައިވާ 57.8ހެކްޓަރ ބޮޑުމިނުގެ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލެއާއި 136.9ކިލޯމީޓަރ 74 ) މޭލް ) ދުރުމިނުގައި އިރުން ހުޅަނގަށް އޮންނަ ދިގުމިނުގައި 1400މީޓަރ ފުޅާމިނުގައި 500 މީޓަރ ހުރި އަތޮޅުގެ މެދުގައި ވަކިން އޮންނަ ރަށެކެވެ. މިރަށަކީ ރަށުގެ ދެކުނު (300×750) ބޮޑުމިނުގެ ބަނދަރަކާއި އުތުރު ފަރާތުގައި ކޮންކުޓީޓުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރަންގަޅު ފެންވަރުގެ ފާލަމެއް ގައީމް ކުރެވިފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަންނެއް، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި، ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް އަދި ފައިބަރ ގްލާސް މަސްދޯނިބަނުން ފަދަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުންދާ ހީވާގި ބަޔަކު ދިރިއުޅެފައިވާ އަދި ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ.

  • 971

ޖުމްލަ ފިރިހެން

  • 935

ޖުމްލަ އަންހެން

  • 1906

ޖުމްލަ

ރައީސް އަދި ކައުންސިލަރުން

ރަށުގެ ތަޢާރަފް

މުލަކަކީ ޖިއޮގްރަފީ ގޮތުން "00 '5 °02 އިރުން "00 '3 °73 ދަރަޖާގައި އުފެދިފައިވާ 57.8ހެކްޓަރ ބޮޑުމިނުގެ، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލެއާއި 136.9ކިލޯމީޓަރ 74 ) މޭލް ) ދުރުމިނުގައި އިރުން ހުޅަނގަށް އޮންނަ ދިގުމިނުގައި 1400މީޓަރ ފުޅާމިނުގައި 500 މީޓަރ ހުރި އަތޮޅުގެ މެދުގައި ވަކިން އޮންނަ ރަށެކެވެ. މިރަށަކީ ރަށުގެ ދެކުނު (300×750) ބޮޑުމިނުގެ ބަނދަރަކާއި އުތުރު ފަރާތުގައި ކޮންކުޓީޓުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ރަންގަޅު ފެންވަރުގެ ފާލަމެއް ގައީމް ކުރެވިފައިވާ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަންނެއް، މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި، ކޮންޓްރެކްޓް މަސައްކަތް އަދި ފައިބަރ ގްލާސް މަސްދޯނިބަނުން ފަދަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުންދާ ހީވާގި ބަޔަކު ދިރިއުޅެފައިވާ އަދި ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް